Algemene voorwaarden & Privacy

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Esther Dekker en een cliënt waarop Esther Dekker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Esther Dekker een behandeling geniet, gaat deze automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Esther Dekker is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten. www.bvmt.nl

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Esther Dekker melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Esther Dekker tot 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig is, zal Esther Dekker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt 15 minuten of meer te laat is zal Esther Dekker de afspraak annuleren en 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Esther Dekker moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Alle prijzen van de behandelingen zijn zichtbaar op de website. Esther Dekker vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de betaling van de behandeling per bank of contant te voldoen. Betaling op rekening binnen 14 dagen, is uitsluitend mogelijk na overleg met Esther Dekker. Offertes en aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van Esther Dekker zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Esther Dekker kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevatten.

Cadeaubonnen

Alleen bij Esther Dekker aangekochte cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt. Cadeaubonnen worden geregistreerd. Bonnen zijn geldig tot een half jaar na uitgiftedatum, welke op de bon is vermeld en zijn niet tegen contanten inwisselbaar. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt; dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door Esther Dekker niet zullen worden gecompenseerd middels contanten.

Personeel

Esther Dekker heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien Esther Dekker dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Esther Dekker vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Esther Dekker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Esther Dekker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Esther Dekker zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Esther Dekker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Esther Dekker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Esther Dekker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Esther Dekker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Esther Dekker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt bij zich heeft ten tijde van de behandeling.

Beschadiging & diefstal

Esther Dekker heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Esther Dekker meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld te worden aan het management van Esther Dekker. Esther Dekker dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Esther Dekker de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Esther Dekker het recht de behandeling te staken of te annuleren zonder verdere opgaaf van reden.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Esther Dekker en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn na te lezen op de internetsite www.EstherDekker.nl. Daar een website door derden kan zijn gemanipuleerd, zijn de algemene voorwaarden zoals bekend bij Esther Dekker, de enige waaraan Esther Dekker gehouden is. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.